on 22 Sep,2019
  • อยุธยา
  • เมืองมรดกโลก

พระนครศรีอยุธยา หนึ่งในจังหวัดของภาคกลางที่เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยองและสมุทรสาคร พร้อมประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ เป็นจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง โดยมีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่างๆ ชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "กรุงเก่า" หรือ "เมืองกรุงเก่า"

เดิมพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรอยุธยาหรืออาณาจักรสยาม ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 รวมระยะเวลา 417 ปี หากนับเนื่องถึงปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า 667 ปี พ.ศ. 2478 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานหลายแห่งในเกาะรอบเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ รวม 69 แห่ง  ต่อมาในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายบูรณะโบราณสถานภายในเมืองอยุธยา เพื่อเป็นการฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ และในปี พ.ศ.2519 ได้มีการจัดทำโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาขึ้น

กระทั่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มีมติให้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น "เมืองมรดกโลก" (UNESCO World Heritage Sites) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณโบราณสถานเมืองอยุธยา รวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ไร่ ภายใต้ชื่อ "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร" ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์พิจารณาให้เป็นมรดกโลกว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

วันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศใช้คำขวัญใหม่เพื่อให้ครอบคลุมจุดเด่นของจังหวัด ในฐานะเมืองมรดกโลกทางด้านศิลปวัฒนธรรมดังนี้

“ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน เขต 2 มีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ2

ไม่ว่าจะในนามของเมืองมรดกโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่พร้อมให้เราก้าวเข้าไปไปเรียนรู้ หรือแง่มุมของสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เปิดรับเหล่านักท่องเที่ยวก็ตาม “อยุธยา”คือเมืองที่งดงามร่มรื่นแวดล้อมด้วยธรรมชาติ เหมาะแก่การอยู่อาศัย คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่คู่ควรแก่คำว่า “เมืองมรดกโลก”ผสมผสานกับความเป็น “เมืองท่องเที่ยว”ได้อย่างลงตัว

“นราวดี กรุ๊ป” ภาคภูมิใจในความเป็นคนอยุธยา มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนอยุธยา ด้วยความจริงใจเสมือนดังสร้างบ้านให้คนในครอบครัว


บทความอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม คลิก
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook